رایگان

مبلغ خرید کمتر از ۱۰۰ هزار تومان

جوایز:

- چت: 3

برنز

مبلغ خرید بین ۱۰۰ تا ۲۹۹ هزار تومان

جوایز:

- %10 تخفیف برای تمامی خرید ها!
- چت ۴: 3
- تولید عکس: 2

نقره

مبلغ خرید بین ۳۰۰ تا ١ ميليون و ٩٩٩ هزار تومان

جوایز:

- %20 تخفیف برای تمامی خرید ها!
- چت ۴: 10
- تولید عکس: 5

طلایی

مبلغ خرید بيش از ٢ ميليون تومان

جوایز:

- %30 تخفیف برای تمامی خرید ها!
- چت ۴: 25
- تولید عکس: 15